Than Shwe
Birmanie


انتخاب شیوه گذر از فیلتر٢

Retour au début de l’article

سِروِرهاي پروكسي

يك سِرور پروكسي، نوعي از سِرور است كه بين يك كاربر مثل مرورگر وب، و يك سرور، مثل سرور وب، واقع شده است. پروكسي در نقش يك حايل و يا واسط ميان كاربر و سرور ظاهر ميشود و انواعي از درخواستهاي اطلاعات را پشتيباني ميكند. داده هايي از چون تبادل اطلاعات مرور وب (HTTP) ، تبادل فايل (FTP)، و تبادل اطلاعات رمزنگاري شده (SSL). سرورهاي پروكسي توسط افراد، نهادها و حتي دولتها براي اهداف مختلفي مانند مسائل امنيتي، ناشناس بودن، ذخيره اطلاعات و فيلترينگ مورد استفاده واقع ميشوند. كاربر نهايي براي بهرهگيري از سرورهاي پروكسي بايد تنظيماتي را در مرورگر وب خويش تغيير داده و آدرس IP يا آدرس اينترنتي ميزبان پروكسي را به همراه شماره پورت مورد استفاده پروكسي را وارد كنند. اگر چه اين كار ساده است ولي ممكن است انجام آن در مكانهاي عمومي مثل كافينت يا كتابخانه و محل كار ... ميسر نباشد.

مزايا :

-  مي توان از ميان نرمافزاري بسياری که موجود هستند و قادرند به خوبي گردش مرور وب http را به صورت شفاف به كاربر منتقل كنند و قابليت تنظيم براي كاركردن با پورتهاي غيراستاندارد را دارند، انتخاب کرد.
-  تعداد كثيري از پروكسيهاي عمومي در دسترس همگان قرار دارد.

معايب:

-  بيشتر سرورهاي پروكسي به طور پيشفرض براي رمزنگاري تنظيم نشدهاند و از اين رو صرفا در نقش يك واسطه ساده اطلاعات را به كاربران ميرسانند و به همين دليل چندان ايمن نيستند.
-  كاربر بايد اجازه لازم براي تغيير در تنظيمات مرورگر وب را داشته باشد (چيزي كه در بيشتر مكانهاي عمومي وجود ندارد). به علاوه اگر ISP بخواهد كه همه اطلاعات از يك پروكسي خاص عبور كند، آنگاه نميتوان از يك پروكسي آزاد استفاده نمود.
-  جستجو و استفاده از پروكسيهاي عمومي ممكن است غيرقانوني بوده و در هر زماني از سوي مراجع مربوطه مسدود شده و از اين رو غيرقابل دسترسي گردد.

(JPEG)

نرم افزار سرور پروكسي

نرم افزار سرور پروكسي ميتواند توسط يك فرد مورد اعتماد كه اندكي تخصص دارد و در محلي بدون سانسور زندگي ميكند نصب شده و يك سرور پروكسي را ايجاد كند. پروكسي ها بايد جايي راه اندازي شوند كه پهناي باند كافي وجود داشته و لازم است كه تكنولوژي هاي رمزنگاري نيز به كار گرفته شود. به طور خاص زماني كه يك سازمان يا اداره نياز به يك فيلترشكن پايدار دارد اين راه حل مناسب است. پس از آنكه كاربراني كه در منطقه فيلترشده قرار دارند، مرورگر وب خود را طوري تنظيم كردند كه به آدرس پروكسي اشاره كند، ميتوانند بدون مشكل خاصي به گردش در اينترنت بپردازند. اگر چه سرورهاي پروكسي بهترين راه حل نيستند اما نسبت به پروكسيهاي مبتني بر وب شيوه مناسب تري به حساب ميآيند. يكي از دلايل اين برتري در زمان كاركردن با سايت هايي كه نياز به كوكي يا شناسايي كاربر دارند (مثل وب سايتهاي مربوط به ايميل) به چشم ميآيد چون سرورهاي پروكسي به طور يكنواخت تري كار ميكنند. سرورهاي پروكسي ميتوانند براي ارضاي نيازهاي مشتري تغيير داده شوند و با توجه به شرايط محيطي فيلترينگ تنظيم شوند.

· Squid يك نرمافزار پروكسي رايگان است و ميتوان ايمني آن را توسط سِروِرِ Stunnel بالا برد: o www.squid-cache.org

www.stunnel.org
-  ice.citizenlab.org/projects/aardvark

· Privoxy يك پروكسي با امكانات بالايي جهت فيلترينگ مي-باشد كه امكان حفظ حوزه شخصي را فراهم ميكند. www.privoxy.org

· Secure Shell (SSH) يك پروكسي socks دروني دارد.

($ ssh -D port secure.host.com) www.openssh.com

HTTPport/HTTPhost امكان گذر از پروكسي HTTP را كه شما را از دسترسي به اينترنت باز ميدارد فراهم ميكند.

سرورهاي پروكسي خصوصي كه امكان رمزنگاري نيز داشته باشند بيش از همه براي گروهها و يا افرادي كه در يك اداره مشغول به فعاليت هستند مناسب است. اين پروكسيها براي كساني مناسبند كه يك فيلترشكن هميشگي و پايدار نياز داشته و فرد قابل اعتمادي با مهارتهاي تخصصي كافي و نيز دسترسي به پهناي باند زياد در نقطهاي بدون سانسور سراغ دارند كه امكان نصب و راهاندازي يك سرور پروكسي را براي ايشان فراهم كند.

سرورهاي پروكسي عمومي

پروكسي هاي باز، سرورهايي هستند كه عمدا ويا سهوا7 براي اتصال كامپيوترهاي ديگر باز گذاشته شدهاند. پورتهاي كامپيوتري كه به عنوان پروكسي باز گذاشته شدهاند تا به كاربران پراكنده در مناطق مختلف دور و نزديك امكان اتصال بدهند يكي از ويژگيها و حتي ضروريات ساختار در هم تنيده شبكه اينترنت است.به هرحال مشخصا معلوم نيست كه پروكسيهاي باز به عنوان يك سرويس عمومي در اختيار همگان هستند يا اينكه صرفا به علت تنظيم نامناسب به صورت سهوي به كاربران عمومي امكان اتصال ميدهند.

اخطار: بسته به تفسيري كه از قانون هر كشور، استفاده از پروكسيهاي باز ممكن است به دسترسي غيرمجاز تفسير شده و استفاده كنندگان از آن ممكن است در معرض مجازات احتمالي واقع شوند. استفاده از اين پروكسيها چندان توصيه نميشود.

يافتن پروكسي هاي باز

وبسايتهاي متعددي ميتوان يافت كه فهرست هاي مفصلي از پروكسيهاي باز ارائه كردهاند با اين وجود تضميني نيست كه آنها هنوز هم كار كنند . بسياري از اين پروكسيها ممكن است ديگر براي عموم قابل استفاده نباشند. به علاوه تضميني وجود ندارد كه اطلاعات موجود در اين ليستها به خصوص اطلاعات مربوط به ميزان ناشناس بودن و نيز مكان جغرافيايي آنها دقيق باشد. دقت كنيد كه شما با مسئوليت خودتان از آنها استفاده ميكنيد!

وب سايتهايي كه ليست پروكسيهاي باز در آنها موجود است:

-  www.samair.ru/proxy
-  www.antiproxy.com
-  tools.rosinstrument.com/proxy
-  www.multiproxy.org
-  www.publicproxyservers.com

-   نرمافزار: ProxyTools/LocalProxy
-  
-  proxytools.sourceforge.net

پروكسي هاي باز: پورتهاي نامعمول

برخي كشورها كه اقدام به انسداد اينترنت در سطح ملي ميكنند دستيابي به پورتهاي پروكسي استاندارد را مسدود ميسازند.”پورت“ يك مكان اتصال منطقي است كه توسط پروتكلهاي خاصي مورد استفاده قرار ميگيرد. سرويس هاي اينترنتي مختلف اطلاعات را از طريق شماره پورتهاي خاصي عبور ميدهند. شماره پورتهاي خاصي به پروتكل ها و سرويس هاي مشخصي تخصيص داده شده است. اين كار توسط”مرجع تخصيص شمارههاي اينترنت ( Internet Assigned Numbers Authority (IANA))“انجام ميشود. مثلا پورت 80 براي تبادل ديتاي معمولي (HTTP) تخصيص يافته است. وقتي شما در مرورگر وب خود به يك سايت متصل ميشويد، در واقع به يك سرور وب كه روي پورت 80 كار ميكند متصل شدهايد. سرورهاي پروكسي نيز پورتهايي دارند كه به صورت پيش فرض به آنها تخصيص يافته است. در نتيجه بسياري از تكنولوژيهاي فيلترينگ اجازه دسترسي به اين پورتها را نميدهند. از اين رو ممكن است براي موفقيت در گذر از فيلتر نياز باشد كه استفاده از پروكسي كه با پورتهاي استاندارد

-  www.web.freerk.com/proxylist.htm

سرورهاي پروكسي : نگرانيهاي امنيتي

تنظيم و راهاندازي ( configuration) سرورهاي پروكسي بسيار مهم است. بسته به تنظيم صورت گرفته، پروكسي ها ممكن است به خوبي هويت كاربر را مخفي نكرده و يا مشكلات امنيتي به بار بياورند. علاوه بر كاستي در مورد رمزنگاري محتوا، پروكسيها ممكن است اطلاعاتي را از كاربر نهايي به سروري كه اطلاعات از آن دريافت ميشوند بدهند كه شايد بتوان از آن اطلاعات، آدرس IP كاربر را كشف كرد. ضمنا همه محتواي تبادل شده ممكن است به صورت متني ساده باشد و از اين رو ممكن است توسط مراجع فيلترينگ، پيش از رسيدن به شما فيلتر شود. هم چنين صاحب سرور پروكسي ميتواند هرآنچه از آن ميگذرد فيلتر نمايد. استفاده از سرورهاي پروكسي كه در دسترس عموم هستند توصيه نميشود. سرورهاي پروكسي باز به خاطر در دسترس بودنشان مورد استفاده واقع ميشوند اما حتي اگر بتوانند از فيلترينگ عبور كنند، در مورد مسائل امنيتي هيچ تضميني در مورد آنها وجود ندارد. يعني ممكن است شما بتوانيد يك صفحه مسدود شده را ببينيد ولي در عين حال احتمال شناسايي شما توسط مراجع قضايي وجود دارد. مشابه پروكسيهاي مبتني بر وب، سرورهاي پروكسي نيز در معرض مخاطرات يكساني هستند. كوكيها و اسكريپتهاي خطرناك هنوز هم ممكن است كه به كاربر نهايي منتقل شود. حتي اگر سرور پروكسي از تكنولوژي رمزنگاري استفاده نمايد باز هم ممكن است در معرض حمله MITM و يا اثر انگشت HTTPS قرار بگيرد. همچنين بايد توجه داشت كه برخي مرورگرهاي وب هنگام كاركردن با پروكسيهاي socks اطلاعات را درز ميدهند. اين نوع پروكسيها علاوه بر تبادل اطلاعات عادي (HTTP) ساير عمليات را نيز ممكن ميسازند. وقتي درخواست مربوط به يك وبسايت ميرسد، آدرس آن به يك آدرس IP ترجمه ميشود. برخي از مرورگرهاي وب اين كار را به صورت محلي انجام ميدهند و از اين رو پروكسي نقشي در آن ندارد. در اين حالات، درخواست براي وب سايت مسدود شده از طريق سرورهاي “سيستم اسامي دامنه(DNS)” كه درون كشور مجري فيلترينگ واقع است اجرا ميشود.( براي اطلاعات بيشتر به وب سايت Tor مراجعه كنيد) Tor استفاده از پروكسيهاي باز كه در دسترس عموم هستند يك روش مرجع نبوده و فقط براي كساني كه در مخاطرات امنيتي پاييني هستند توصيه ميشود. كساني كه استفاده تفنني و جاري داشته و نيازي به تبادل اطلاعات سري و حساسيتبرانگيز ندارند.

نقب زدن

نقب زدن(Tunneling) كه همچنين با نام "دور زدن پورت"( port forwarding) نيز شناخته ميشود به هركس اجازه ميدهد محتواي غير ايمن و رمزنگاري نشده را توسط يك پروتكل رمزنگاري شده منتقل سازد. كاربري كه در مكان داراي انسداد اينترنت به سر ميبرد بايد نرم افزاري را كه نقب را ايجاد ميكند دانلود كند. اين نرم افزار به يك كامپيوتر در نقطه اي بدون فيلترينگ، يك تونل ميزند. سرويسهاي معمولي روي كامپيوتر كاربر قابل دستيابي هستند ولي از طريق تونلي رمزنگاري شده به كامپيوتري فيلترنشده. اين كار با ارسال درخواستهاي كاربر و نيز پاسخهاي رسيده به او انجام ميشود. محصولات موجود در اين زمينه متنوع هستند. كساني كه افراد مطمئني در كشورهاي فيلتر نشده دارند ميتوانند ميتوانند سرويس هاي نقب زدن شخصي را راه بيندازند. كساني هم كه چنين امكاني ندارند ميتوانند سرويس هاي تجاري را كه عمدتا حق اشتراك ماهيانه دريافت ميكنند بخرند. كاربران بايد توجه داشته باشند كه سرويس هاي رايگان نقب زدن عمدتا همراه با آگهي هاي تبليغاتي هستند. تبليغات از طريق درخواست هاي مربوط به متن هاي ساده (HTTP) ارسال ميشود و ممكن است توسط يك حايل كه ميتواند تشخيص دهد كه كاربر در حال استفاده از شيوه نقب زدن است، مسدود شود. به علاوه هر روشي در نقب زدن متكي به استفاده از پروكسي هاي SOCKS است كه ممكن است اسامي دامنه را درز بدهد.

-  www.http-tunnel.com
-  www.hopster.com
-  www.htthost.com

مزايا:
-  برنامههاي نقب زدن اطلاعات را به صورت رمزنگاري شده منتقل ميكنند.
-  اين برنامهها عموما امكان كار كردن با پروتكلهاي بسياري را دارند (نه فقط ترافيك وب يعني پروتكل HTTP)
-  در اين زمينه براي كساني كه افراد مطمئني در نقاط فيلتر نشده در دسترس ندارند سرويسهاي تجاري وجود دارد كه قابل ابتياع هستند. معايب: - سرويسهاي تجاري شناخته شده هستند و ممكن است فيلتر شوند.
-  برنامههاي نقب زدن در مكانهاي عمومي مثل كافينت و كتابخانه كه امكان نصب نرمافزار وجود ندارد قابل استفاده نيستند.
-  استفاده از شيوههاي نقب زدن ممكن است نسبت به ساير روشها تبحر بيشتري نياز داشته باشد.

سرويسهاي نقب زدن بيشتر براي كساني مناسب است كه از لحاظ تكنيكي نسبتا ماهر بوده و نياز به يك اتصال ايمن (ولي نه لزوما ناشناس) داشته و از مكانهاي عمومي به اينترنت متصل نميشوند. سرويسهاي تجاري نقب زدن يك راه حل عالي براي كساني است كه در كشورهاي دچار سانسور قرار داشته و افراد مطمئني در خارج از كشور ندارند.

(JPEG)
Un logiciel de "tunneling"

سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس

تكنولوژيهاي فيلتر شكن و سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس هر دو به يك شيوه كار ميكنند و گاهي به هم مرتبط اند اما در حوزههاي كاملا متفاوتي به كار ميروند. سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس بر تضمين اختفاي كاربر بوسيله پنهان كردن هويت او از ارائه دهنده محتوا متمركز ميشوند. به علاوه، مجموعهاي از سيستم هاي پيشرفته روتينگ(Routing) به كار گرفته ميشود تا تصميني براي اختفاي هويت كاربر از خود سيستم ارتباطاتي ناشناس فراهم نمايد. در كنار امكان دريافت اطلاعات به صورت ناشناس، اين سيستمها به كاربر امكان انتشار مطالب به صورت ناشناس را بر روي اينترنت ميدهد. سيستمهاي گذر از فيلتر لزوما بر ناشناس بودن تمركز ندارند. به جاي آن تمركز بر ايجاد ارتباط ايمن براي گذر از محدوديتهاي اعمال شده بر كاربران براي دريافت محتوا يا انتشار مطالب است. دورزدن موانع اعمال شده نيازمند ارتباطات ايمن و مطمئن و نيز اندكي چاشني پنهانكاري است و در اين فرايند لزوما نيازي به ناشناس بودن نيست.

در موارد بسياري سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس براي گذر از فيلترها به كار گرفته ميشود. مزيت اين سيستمها در آن است كه تعداد زيادي از شبكههاي موجود در دسترس هستند كه ميتوان بلادرنگ به آنها وارد شد و ميتوانند براي گذر از فيلتر مورد استفاده واقع شوند و نيز ميتوان از اين مزيت استفاده كرد كه ناشناس ماند.

نرم افزار مربوطه كه برخي از انواع آن نياز به تخصص فني دارند، بايد روي كامپيوتر كاربر نصب شود. تعداد زيادي از اين پروژه ها وجود دارد و محبوب ترين هاشان به سرعت در حال افزايش سهولت و سادگي براي كاربران هستند و انجمن هاي توسعهی اين نرم افزارها به شدت فعال هستند. استفاده از سيستم هاي ارتباطاتي ناشناس به كاربراني محدود ميشود كه مجوز نصب نرم افزار مربوطه را روي كامپيوتر داشته باشند. كاربراني كه از مكانهاي عمومي به اينترنت دسترسي دارند، عمدتا نمي توانند از اين شيوه استفاده كنند. به علاوه مساله كندي ارتباط نيز مطرح است. مهمترين نگراني مربوط به قابليت تكنولوژيهاي فيلترينگ براي مسدود كردن ارتباط با اين شيوه است.

سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس لزوما براي كاربراني كه با مساله انسداد اينترنت مواجهند طراحي نشده است. كاربراني كه در سطح كشور يا ISP قصد دور زدن محدوديت ها را دارند ممكن است ببينند كه مراجع فيلترينگ با شيوه هاي خاصي اقدام به محدودسازي دستيابي به اين سرويسها نمودهاند. اگر سيستم هاي ارتباطاتي ناشناس براي گذر از فيلتر از يك پورت ثابت استفاده كند، نرم افزار فيلترينگ به سادگي ميتواند آن را مسدود سازد. هر چه سيستم ارتباطاتي ناشناس معروف تر باشد، احتمال آنكه مراجع فيلترينگ و تكنولوژيهاي مربوطه آن را كشف و مسدود كرده باشند، بيشتر است. به علاوه براي مبارزه با سيستم هايي كه بر PEERS يا نقاط معرف اتصال همگاني(publicly known nodes) متكي هستند، مراجع فيلترينگ ميتوانند به سادگي دسترسي به اين ميزبانها را مسدود سازند. آنها ميتوانند پورت خودشان را جايگزين كنند و كاربري را كه تلاش ميكند به آن وصل شود شناسايي كنند. نهايتا، در بعضي محيط هاي محدود شده كه سيستم هاي معروف مورد ردگيري و كنترل قرار دارند، استفاده از آنها موجب جلب توجه به سمت كاربر ميشود.

جهت اطلاعات بيشتر در مورد حملات احتمالي به سيستمهاي فيلترشكن مقاله زير را ببينيد:

”فهرست نقاط ضعف احتمالي در سيستمهاي عبور از سانسور اينترنت “ نوشته بنت هاسلتون كه در آدرس زير موجود است:

http://peacefire.org/circumventor/list-of-possible-weaknesses.html

و نيز جوابيه پل بارانوفسكي در

http://www.peek-a-booty.org/pbhtml/downloads/ResponseToLopwistcic.pdf

مزايا:

-  سيستم هاي ارتباطاتي ناشناس هم امنيت و هم ناشناس بودن را به ارمغان ميآورند. - اين سيستم ها عموما امكان كار كردن با پروتكل هاي بسياري را دارند (نه فقط ترافيك وب يعني پروتكل HTTP)
-   سيستم هاي ارتباطاتي ناشناس اغلب داراي رشد مداوم و انجمن كاربران و توسعه دهندگان هستند كه ميتوانند از لحاظ فني به كاربران كمك كنند.
-  

معايب:

-  سيستم هاي ارتباطاتي ناشناس مشخصا براي گذر از فيلتر طراحي و ساخته نشدهاند. آنها معروف هستند و ممكن است به سادگي فيلتر شوند.
-  سيستم هاي ارتباطاتي ناشناس در مكانهاي عمومي مثل كافي نت و كتابخانه كه امكان نصب نرم افزار وجود ندارد قابل استفاده نيستند.
-  استفاده از سيستم هاي ارتباطاتي ناشناس ممكن است نسبت به ساير روشها تبحر بيشتري نياز داشته باشد.

· Tor يك شبكه از نقبهاي مجازي است كه به مردم و گروهها امكان ارتقاي سطح اختفا و نيز امنيت در اينترنت را ميدهد. همچنين به نرمافزارنويسان امكان خلق ابزارهاي ارتباطاتي جديد با صورتبندي اختفاي دروني را ميدهد. Tor مبناي طيف وسيعي از برنامهها است كه به سازمانها و افراد اجازه ميدهد اطلاعات را بدون در معرض تهديد نهادن هويت خويش در شبكههاي عمومي به اشتراك بگذارند. o http://tor.eff.org/

· JAP اين امكان را فراهم ميآورد كه در اينترنت به صورت ناشناس گشت و گذار كنيد! به جاي اتصال مستقيم به سِرور، كاربران از يك مسير انحرافي استفاده ميكنند و با استفاده از رمزنگاري و از طريق واسطههاي متعدد متصل ميشوند. o http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html

· Freenetيك نرم افزار رايگان است كه به شما اجازه ميدهد اطلاعات را بدون واهمه از سانسور دريافت كرده يا در اينترنت منتشر سازيد. براي نيل به اين آزادي، شبكه كاملا غيرمتمركز شده است و نشردهندگان و مصرفكنندگان اطلاعات كاملا ناشناس هستند. سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس بيشتر براي كساني مناسب است كه از لحاظ تكنيكي نسبتا ماهر بوده و هم نياز به اختفاي هويت و هم نياز به گذر از فيلتر دارند و از مكانهاي عمومي به اينترنت متصل نميشوند.

(JPEG)
Les systèmes de communications anonymes

نتيجه گيري

تصميم در مورد استفاده از تكنولوژي گذر از فيلتر بايد جدي انگاشته شود: با تحليل دقيق نيازهاي خاص، منابع موجود و نگراني هاي امنيتي كاربر نهايي. طيف گسترده اي از تكنولوژيها براي كساني كه مايلند از فيلتر عبور كنند، وجود دارد اما استفاده موفق و پايدار از اين تكنولوژيها در دسترسي به اينترنت به عوامل متعددي از قبيل سطح دانش فني كاربر، مخاطرات امنيتي احتمالي و نيز افراد مورد اعتماد در خارج از منطقه سانسور شده بستگي دارد. به علاوه دولتها ممكن است به اقدامات متقابل براي مسدود كردن اين تكنولوژيها دست يازند. كليد قابليت فيلترشكني موفق و پايدار، اعتماد و كارايي است. سيستم هاي فيلترشكن بايد براي كاربر در شرايط خاص هدف گرفته شوند و يا براي نيازهاي خاص او آماده استفاده باشند. لازم است آنها ايمن بوده و قابليت تنظيم و امكان اختفا داشته باشند. بين فراهم آورنده فيلترشكن و كاربر نهايي بايد اعتماد وجود داشته باشد و اين ميسر نيست مگر از خلال درك شرايط قانوني و سياسي كه كاربر نهايي در آن به سر ميبرد. به علاوه كاربر بايد از محدوديتها و مخاطرات احتمالي مطلع باشد. كاربران و فراهم آورندگان فيلترشكنها بايد همانگونه كه از تكنولوژيهاي فيلتر شكن مطلع هستند از تكنولوژيهاي فيلترينگ نيز با خبر باشند. بدين ترتيب تصميمي مبتني بر اطلاعات جامع در مورد انتخاب و استفاده از يك تكنولوژي فيلترشكن اتخاذ خواهد شد.

در باره ی نويسنده:

نارت ويلنوو(Nart Villeneuve) مدير تحقيقات فني در لابراتوار سيتيزن(Citizen Lab) كه يك آزمايشگاه بين رشتهاي واقع در مركز مطالعات بينالملل مانك در دانشگاه تورنتو است. در جايگاه يك برنامهنويس و نيز يك فرد دانشگاهي، او با موسسه اوپننت در زمينه فيلترينگ محتواي اينترنت و بررسي فعاليتهاي جهاني در اين مورد، همكاري ميكند. او علاوه بر تحقيق و توسعه در مورد شيوههاي جديد گذر از فيلتر، به تفحص و مستندسازي روشهاي موجود پرداخته است. علاوه بر موضوع فيلترشكني، موضوعات مورد علاقه او در تحقيقاتش مشتمل بر تروريسم اينترنتي، هك، و امنيت اينترنت است. نارت ويلنوو به تازگي از رشته مطالعات تضاد و صلح در دانشگاه تورنتو فارغالتحصيل شده است.
با ما مکاتبه کنيد

ای ميل به گزارشگران بدون مرز- ايران

(JPEG)

راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وبنگاران معترض

Word - 293.5 kb
وبلاگ نویسی ناشناس
Word - 2.6 Mb
انتخاب شیوه گذر از فیلتر

گزارش ساليانه

اطلاعيه های مطبوعاتی

خبر، نظر، گفتگو

در باره گزارشگران بدون مرز

مطبوعات و روزنامه نگاران

اينترنت

Nouvelle brève

جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه به عمادالدين باقي اعطا شد

انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران خواستار آزادي اكبر گنجي شد

نامه ی معصومه شفيعی به رئيس قوه قضاييه : چه اتفاقی برای گنجی افتاده است؟

نامه معصومه شفعيي به هاشمي شاهرودی