Afrique Ameriques Asie Europe Moyen-Orient Internet Nations unies
 

2009
22 Journalists killed
Journalists killed in: :
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0 Media assistants killed
Since 1 January
Media assistants killed :
2007
2006
2005
2004
2003
2002
143 Journalists imprisoned
9 Media assistants imprisoned
68 Cyberdissidents imprisoned
 
Uzbekistan - 8 journalists imprisoned

Mohammed Bekjanov, Erk


Other cases


18 08 1999 - Jusuf Ruzimuradov, Erk

5 10 2006 - Jamshid Karimov, freelance journalist, contributor to fergana.ru and centrasia.ru websites

16 02 2009 - Bakhrom Ibragimov, Irmok

16 02 2009 - Davron Kabilov, Irmok

16 02 2009 - Ravshanbek Vafoev, Irmok

16 02 2009 - Abdulaziz Dadakhonov , Irmok

16 02 2009 - Botyrbek Eshkuziev , Irmok